elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 19.04.2024
Jesteś tutaj:

Statut prawny

UCHWAŁA NR LV/719/2023

RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 24 października 2023 r.

 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Społecznych w Mławie poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie oraz nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Mławie

 

 

Na podstawie art. 8, art. 9 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 5, art. 10 pkt 1 i art. 12 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2,  ust. 3, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. W celu zaspokojenia potrzeb Gminy Mława w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług z dniem 1 stycznia 2024 roku, tworzy się „Centrum Usług Społecznych w  Mławie”.

2.      Centrum Usług Społecznych w Gminie  Mława tworzy się poprzez przekształcenie funkcjonującego w mieście  Mława Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych w Mławie.

§ 2. 1. Mienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Mławie staje się mieniem Centrum Usług Społecznych w Mławie.

2. Należności i zobowiązania przekształconego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie przejmuje Centrum Usług Społecznych w Mławie.

§ 3. Rodzaj i zakres zadań, w tym usług społecznych przekazanych do realizacji  Centrum Usług Społecznych w Mławie oraz jego szczegółową organizację określa statut Centrum Usług Społecznych w Mławie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Przekazuje się Centrum do realizacji:

1)     wszystkie zadania, w tym usługi społeczne realizowane dotychczas przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie;

2)     nierealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie , do dnia utworzenia Centrum, z zakresu:

a)     mieszkalnictwa

b)     polityki prorodzinnej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego            i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs

 

 

 

Uzasadnienie

W celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług gmina może utworzyć jednostkę organizacyjną – centrum usług społecznych (art. 8 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 1818, zwanej dalej  „ustawą o CUS”).

Zgodnie z art. 9 ustawy o CUS centrum usług społecznych może być utworzone dla jednej gminy przez przekształcenie funkcjonującego w gminie ośrodka pomocy społecznej.

Warunkiem utworzenia CUS jest przekazanie do realizacji centrum usług społecznych wszystkich zadań, w tym usług społecznych, realizowanych dotychczas przez ośrodek pomocy społecznej oraz wybranych i nierealizowanych przez ośrodek pomocy społecznej do dnia utworzenia centrum usług społecznych z co najmniej dwóch zakresów wskazanych w definicji usług społecznych, określonej w art. 2 ust 1 ustawy o CUS.

Zachodzące w ostatnich latach zjawiska społeczne, w szczególności proces starzenia się społeczeństwa i osłabienie więzi międzypokoleniowych w rodzinie, skutkują stałym, dynamicznym wzrostem zapotrzebowania na organizowane przez władze publiczne usługi społeczne. Rosną też oczekiwania społeczne w zakresie wprowadzania oferty nowych rodzajów takich usług.

Utworzenie CUS stworzy optymalne warunki organizacyjne i formalno – prawne dla rozwoju usług społecznych jako ważnego rodzaju usług publicznych (użyteczności publicznej). Jednocześnie umożliwi kontynuowanie realizacji programów selektywnych, adresowanych do osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, na dotychczasowych warunkach, z wykorzystaniem służb społecznych i zgromadzonego przez nie doświadczenia    z zakresu pracy socjalnej.

W aspekcie systemowym centra usług społecznych stanowią instytucjonalny pomost pomiędzy wsparciem socjalnym, organizowanym według zasady selektywności i adresowanym do osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (pomoc społeczna), oraz wsparciem społecznym o charakterze powszechnym z usługami oferowanymi wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.

 

Załącznik do Uchwały Nr LV/719/2023

Rady Miasta Mława

z dnia 24 października 2023 r.

STATUT
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MŁAWIE

 

§ 1. 1. Centrum Usług Społecznych w Mławie, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną Miasta Mława , działająca w formie jednostki budżetowej.

2. Celem działalności centrum jest zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej
w zakresie określonych usług społecznych oraz ich koordynacja.

§ 2.Centrum prowadzi swoją działalność na podstawie niniejszego Statutu oraz w szczególności:

1)  Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych;

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

4) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

5 ) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

6)   Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej;

7)   Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

8)   Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

9)    Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym;

10)  Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

11)  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

12)  Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

13)  Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

14)  Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

15)   Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

16)   Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

17)   Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

18)   Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

19)   Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

20)   Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

21)   Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  o dodatkach mieszkaniowych;

22)   Ustawy z dnia 10 kwietnia  1997 r.  – Prawo energetyczne;

23)   Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem         

24)    Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

25)    Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

26)   innych właściwych aktów prawnych.

§ 3. Siedziba Centrum mieści się w mieście Mława.

§ 4. 1. Centrum realizuje zadania, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.                      o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, a także wszystkie zadania, w tym usługi społeczne wykonywane dotychczas przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej             w Mławie oraz zadania  z zakresu:

1)  polityki prorodzinnej,

2)  wspierania rodziny,

3)  pomocy społecznej,

4)  promocji i ochrony zdrowia,

5)  wspierania osób niepełnosprawnych,

6)  przeciwdziałania bezrobociu,

7)  pobudzenia aktywności obywatelskiej,

8)  mieszkalnictwa,

9)  ochrony środowiska,

10)  reintegracji zawodowej i społecznej;

§ 5. Centrum  Usług Społecznych w Mławie realizuje zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i inne nałożone przepisami prawa oraz wykonywane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami.

§ 6.  W ramach struktury organizacyjnej Centrum wyodrębnia się:

1) Stanowisko Dyrektora Centrum Usług Społecznych.

2) Zespół ds.  Organizowania Usług Społecznych, w tym:

a) organizator usług społecznych;

b) koordynatorzy  indywidualnych planów usług społecznych;

c) koordynatorzy ds. usług;

3) Zespół ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

                a) organizator pomocy społecznej;

  b) specjaliści z zakresu pracy socjalnej, pracy z rodziną oraz inni specjaliści realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w zakresie integracji społecznej;

  c) stanowisko ds. świadczeń i sprawozdawczości;

4) Organizator społeczności lokalnej

5) Zespół ds. realizacji świadczeń

6)     Zespół ds. Organizacyjno – Administracyjnych

7)     Zespół ds. Księgowo – Kadrowych

8)     Zespół ds. Polityki Prorodzinnej i Mieszkalnictwa

§ 7. 1.Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z właściwymi przepisami dysponuje samodzielnymi rachunkami bankowymi.

2. Podstawę gospodarki finansowej Centrum stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzony przez Dyrektora.

§ 8. Statut centrum nadaje Rada Miasta Mława.

§ 9. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego uchwalenia.

 

 

 

 

  

 

 

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Centrum Usług Społecznych w Mławie
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Aleksandra Kaczan
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 01.01.2021
Data udostępnienia informacji: 01.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 10.01.2024
Liczba wyświetleń: 1008
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
10.01.2024
11:04:17
edycja
Aleksandra Kaczan
Statut prawny
10.01.2024
10:43:24
edycja
Aleksandra Kaczan
Statut prawny
10.01.2024
10:20:35
edycja
Aleksandra Kaczan
Statut prawny
10.01.2024
10:18:38
edycja
Aleksandra Kaczan
Statut prawny
10.01.2024
10:17:46
edycja
Aleksandra Kaczan
Statut prawny
10.01.2024
10:17:20
edycja
Aleksandra Kaczan
Statut prawny
10.01.2024
10:13:01
edycja
Aleksandra Kaczan
Statut prawny
01.01.2021
12:24:56
edycja
Administrator
Statut prawny
01.01.2021
12:19:12
dodanie
Administrator
Statut prawny